Par Projektu

MK noteikumi Nr. 2 (05.01.2016.)

 • Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Mērķis

 • Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra (LPKC) Latvijas Viedās specializācijas joma ir zināšanu ietilpīga bioekonomika – inovatīvi risinājumi lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā.
 • LPKC mērķis ir atbalstīt pētījumus, kuri meklēt risinājumus sektora izaicinājumiem kādā no pētniecības virzieniem:
  • Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana;
  • Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana;

Atbalstāmās darbības

 • Rūpnieciskais pētījums – darbi laboratorijas vidē, apstākļu izpēte, parādību meklēšana, prasību definēšana. Tiek meklēts vispārēju zināšanu pielietojums potenciāli praktiskam pielietojumam.
 • Eksperimentālā izstrāde – pielietojuma noteikšana, testēšana dabā vai tai pietuvinātos apstākļos, prototipa izstrāde, ražošanas līnijas pielāgošana eksperimentālā nolūkā, jaunu metožu/tehnoloģiju attīstība praktiskam pielietojumam.
 • Tehniski ekonomiskā priekšizpēte (TEP) – projekta potenciāla novērtējums un analīze, nosakot priekšrocības trūkumus, iespējas un draudus, nepieciešamos resursus un izdošanās izredzes (pētniecības projektiem virs 250 000 EUR)

(Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta 85-87.punkts)

 

Atbalsta intensitātes

 

Mazie

Vidējie

Lielie

Rūpnieciskie pētījumi

+ ja ir efektīva sadarbība vai publicēti rezultāti

70%

+10%

60%

+15%

50%

+15%

Eksperimentālā izstrādne

+ ja ir efektīva sadarbība vai publicēti rezultāti

45%

+15%

35%

+15%

25%

+15%

Tehniski ekonomiskā priekšizpēte (TEP)

70%

60%

50%

(Ministru kabineta noteikumu Nr.2  6. panta 80. punkts)

 Izslēdzošie vērtēšanas kritēriji

 • Pētniecības projekta atbilstība viedās specializācijas jomām un uzņēmējdarbības atklājuma procesā noteiktajai specializācijas jomai vai apakšjomai;
 • Projekta iesniedzēja pozitīvs saistību izpildes disciplīnas vērtējums;
 • Pētniecības atbilstība 4.-7. tehnoloģijas gatavības līmenim:
  • TRL 4 – Tehnoloģijas validācija laboratorijas vidē: veikta galveno tehnoloģisko komponentu integrācija, lai pārbaudīto to kopdarbību laboratorijas vidē.
  • TRL 5 – Tehnoloģijas validācija mākslīgi radītā vidē: tehnoloģiskie komponenti ir integrēti ar samērā reāliem atbalsta elementiem, lai tehnoloģiju var pārbaudīt mākslīgi radītā vidē.
  • TRL 6 – Tehnoloģijas demonstrācijā mākslīgi radītā vidē: sistēmas modelis vai prototips ir pārbaudīts mākslīgi radītā vidē.
  • TRL 7 – Sistēmas prototipa demonstrācija darbības vidē: sistēmas prototips, kas atbilst vai tikai minimāli atšķiras no plānotās sistēmas, ir pārbaudīts reālās darbības vidē.

Pētniecības projekta vērtēšana

Kvalitātes vērtējums

Ietekmes vērtējums

Izpildes vērtējums

•Izcilības zīmogs Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmā «Apvārsnis 2020»;

•Tēmas aktualitāte un komerciālais pielietojums;

•Uzņēma finanšu kapacitāte projekta rezultātu uzturēšanai;

•Paredzama doktorantu iesaiste;

•Paredzama starnozaru vai starptautiskā sadarbība.

•Projekta finanšu un aktivitāšu apjoms;

•Uzņēmuma kapacitāte, kompetence un tirgus pozīcija komerciālā labuma gūšanai;

•Izpratne un alternatīvas iegūtās kompetences izmantošanā pie neveiksmīga komercializācijas rezultāta;

•Projekta saistība ar eko-inovatīvu tehnoloģu attīstību un ieviešanu

•Paredzams un ticams nodarbinātības un apgrozījuma pieaugums;

•Ticama produktu un tehnoloģiju licencēšana;

•Pieredze jaunu produktu radīšanā;

•Uzņēmuma rīcībā ir komanda projekta realizācijai;

•Pētījuma izmaksās ir augsts īpatsvars personāla izdevumiem;

•Atbilstoša projekta plānošana

Projektu atskaite un uzraudzība

 • Tiek iesniegts iepirkumu plāns nākamajam projekta periodam;
 • Ik ceturksni par katru projektu iesniegts īss kopsavilkums, nepārsniedzot A4 lapu, kurā jāraksturo projekta progress, galvenie rezultāti un finanšu kopsavilkums;
 • Kompetences centra starpposma maksājuma pieprasījums iesniegts reizi 3 mēnešos par katru kalendāro ceturksni.

Iepirkuma procedūra

 • Pētījuma īstenotājam jāveic nepieciešamā iepirkuma procedūrā, kā arī tā pienākums ir nodrošināt, lai līdzfinansēto preču un pakalpojumu izmaksas atbilst tirgus cenai un nepastāv interešu konflikts ar piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju.

(Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr. 104 - Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem)

Attiecināmās izmaksu grupas

 • Personāla izmaksas - darba alga, nodokļi, atvaļinājuma un slimības nauda par pētījumā nostrādāto periodu;
 • Komandējuma izmaksas – bagāžas pārvadāšanas izdevumi, transporta un naktsmītnes izdevumi, dienas nauda;
 • Komunālo pakalpojumu un sakaru izmaksas, kas izmantotas pētniecības darbībām;
 • Telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma nomas maksa, kas izmantotas pētniecības darbībām;
 • Materiālu un mazvērtīga inventāra iegādes izmaksas, kas izmantotas pētniecības darbībām;
 • Īpašumā esošo telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojumu, patentu un licenču amortizācijas izmaksas, t.sk., finanšu nomā iegādāto iekārtu amortizācijas izmaksas;
 • Apdrošināšanas izmaksas, kuru nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti;
 • Ārējo pakalpojumu izmaksas, kuras pētījuma īstenotājs iepērk no trešajām personām un tiek izmantoti tikai projekta pētniecības nolūkos.

Nr. 2.1. vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā (11.07.2017)

Projekta pieteikumi

 • Aizpildīta pieteikuma forma;
 • Sastādīta izmaksu tāme;
 • Iesniegta MVK deklarācija (tikai maziem un vidējiem komersantiem);
 • Iesniegti iepriekšējo 3 gadu pārskati;
 • Citi pamatojošie dokumenti (ja attiecināms).